تگ

موزه پست و تلفن

مرورگر

و بیشتر روزهای هفته و به ویژه روزهای تعطیل مردم برای استفاده از این پارک رهسپار شمال غرب تهران می‌شوند. 59- پارک اختصاصی بانوان بهشت مادران، حقانی 60- کارتینگ، پرند علمی 61- موزه پست و تلفن، باغ ملی 62- موزه ملی پزشکی، کارگر شمالی 63- موزه خودروهای تاریخی، جاده مخصوص کرج 64- موزه تماشاگه زمان، تجریش 65- نمایشگاه...