تگ

موزه چورا

مرورگر
معرفی مسجد فاتح استانبول

شهر استانبول را می توان نماد مدرنیته و پیشرفت در کشور ترکیه دانست که با بناها و آثار گوناگون شناخته می شود. مسجد فاتح واقع در خیابان فوزا پاشاست و جزو اولین بناهای ساخته شده در این شهر می باشد و می توان آن را آغازگر آثار تاریخی استانبول دانست.