تگ

ميل قاوردی

مرورگر
میل نادری ، یکی از دورافتاده‌ترین مناره‌های ایران

این میل یکی از دورافتاده‌ترین مناره‌های ایران است که در ناحیه‌ای کویری و بسیار خشک در میانه‌های راه بم به زاهدان و در منطقه‌ای به نام نرماشیر قرار گرفته است.اطراف میل نادری ریگزار بسیار خشکی است و تا کیلومترها اثری از آب و آبادانی نیست.