تگ

مِه رَوان رود

مرورگر
جاذب گردشگری پارک جنگلی مهربان رود یا میروون

پارک جنگلی مهربان رود یا میرون یکی از این مناطق جنگلی است که مورد توجه مردم بهشهر و گردشگران است. این پارک جنگلی در رستمکلای بهشهر واقع است .مرکز اصلی تفریح مردم این شهر «میرِوون» است و از جاذبه های گردشگری رستمکلا می باشد.