تگ

میدان گنجعلی خان

مرورگر
جاذبه تاریخی مسجد گنجعلی‌ خان

مسجد گنجعلی ‌خان در کنار سرای گنجعلی خان قرار دارد. این مسجد در واقع محل عبادت حاکم کرمان و به روایتی دیگر نمازخانه کاروانسرا یا مدرسه مجموعه گنجعلی‌خان بوده است. بنای مسجد گنجعلی‌خان کرمان، کوچک و مشتمل بر شبستانی به ابعاد 5×25/5 متر و ایوان ورودی است.