تگ

میداوود

مرورگر
معرفی شهرستان میداوود

میداود شهری در بخش میداود شهرستان باغ ملک استان خوزستان ایران است.مردم میداوود بیشتر از طایفه بزرگ ممبینی که یکی از طوایف بختیاری چهار لنگ است و شامل زیر شاخه های کربلایی ،گرمسیری،نوری،پتکی،محمدکاظمی،صالحی،محمد صادقی ورحمانی می باشد .