تگ

میل صید صفر بگ

مرورگر
میل خسروآباد یکی از قدیمی ترین میلهای یادبود استان لرستان

میل خسروآباد شهرستان کوهدشت که در بخش کوهنانی واقع شده یکی از قدیمی ترین و منحصر ترین میلهای یادبود در استان لرستان است.این بنای تاریخی که بنام میل صید صفر بگ مشهور است در گورستان قدیمی روستای خسرو آباد بخش کوهنانی شهرستان کوهدشت واقع شده است.