تگ

مینوشهر

مرورگر
معرفی مینوشهر یکی از شهرهای تابع خرمشهر

مینوشهر یا همان جزیره مینو یکی از شهرهای تابع خرمشهر است که با وجود داشتن فضایی بکر برای توسعه گردشگری، کشاورزی و صنعتی مورد بی توجهی جدی و فراموشی قرار گرفته است.نام قديم اين جزيره «صلبوخ» که در زبان عربی ريگ معنا می داده و نام فعلی آن «مينوشهر» است.