تگ

نفت شهر

مرورگر
معرفی نفت شهر استا

نَفت‌شهر نام شهری است در غرب استان کرمانشاه ایران. نفت‌شهر، شهری با هوای خشک و سوزان، خالی از ساکنان اما میزبان مین‌های باقیمانده از جنگ است. خانواده‌ای از مردان نفت و گاز و ارتش در کنار هم سرو قامت و هوشیار ایستاده‌اند