تگ

نقش برجسته آنوبانی نی

مرورگر
جاذبه نقش برجسته آنوبانی نی

در سال های دور از طریق حجاری بر روی تخته سنگ ها اتفاقات مهم را به تصویر می کشیدند. یکی از این نقش برجسته ها در شهرستان تاریخی سرپل ذهاب واقع شده است که تصویر پادشاه آنوبانی نی را نشان می دهد که الهه نی نی حلقه قدرت را به او هدیه می کند.