تگ

نقش برجسته پیروزی گودرز دوم

مرورگر
نقش برجسته پیروزی گودرز دوم

در قسمت شرقی نقش برجسته مهرداد دوم و در روی همان صخره ، نقش برجسته ای به طول ۴۴/۵ متر و عرض ۱/۳ متر از دوره اشکانی حجاری شده است که پیروزی گودرز دوم بر مهرداد يکی از شاهزادگان اشکانی که در دربار «گلاوديوس» امپراطوری روم پرورش يافته است را نشان می دهد.