تگ

نیایشگاه مادی بیستون

مرورگر
آثار تاریخی نیایشگاه مادی بیستون

در زیر کنیبه و نقش برجسته داریوش اول در بیستون بقایای یک بنای سنگی دیده می شود. این بنا صفه ای به بلندی یک و نیم متر است و به صورت خشکه چین با سنگ های نتراشیده ساخته شده است. بر روی این صفه، راهرویی به عرض یک و نیم متر و درازای هفت متر وجود دارد که بنا را به دو بخش تقسیم می کند.