تگ

هزار پله ارمنستان

مرورگر
هزار پله ی ارمنستان

هزار پله ارمنستان : سال 1970، بعد از مستقل شدن ارمنستان، مهندسی به نام الکساندر تامانیان، طرح هزار پله را برای شهر ایروان در نظر گرفت. هزار پله یا گاسگاد، از پایین ترین نقطه از شهر تا بالاترین نقطه شهر، یعنی از مرکز شهر به سمت شمال و پارک پیروزی، تماما پله است. حدود 750 پله داشته که به آن هزار پله نیز میگویند.