تگ

وسعت منطقه شکار ممنوع کولک

جاذبه طبیعی منطقه شکار ممنوع کولک

وسعت منطقه شکار و تیراندازی ممنوع کولک در وضع موجود حدود 76000 هکتار می باشد.که با توجه به وجود تعارضاتی از قبیل معادن، روستاها وسکونتگاهها، باغات و اراضی کشاورزی، و….. محدوده با وسعت 2/58789 هکتار  از آن جهت ارتقاء سطح حفاظتی در نظر گرفته شده است.