تگ

وقفنامه شیخ‌علیخان زنگنه

جاذبه دیدنی کتیبه شیخ علیخان زنگنه

کتیبه شیخ علیخان زنگنه از جاهای دیدنی شهربیستون است که در دامنه کوه بیستون استان کرمانشاه و بر روی نقش برجسته مهرداد دوم ایجاد شده است. این کتیبه شرح وقف نامه ای است که به دستور شیخ علیخان زنگنه در طاقنمایی نقر شده است.