تگ

ویژگی‌ها کمالشهر

مرورگر

حمام واقع است. سقف اين حمام با طاق عرقچين ساده پوشيده شده و در نوع خود بی نظير است. مخزن آب، خزينه ، حوض، گرم خانه ، نظافت خانه، و ... از ملحقات حمام است ویژگی‌ها کمالشهر نرخ رشد جمعیت در این شهر بیش از شهرهای دیگر کرج و حتی استان البرز است به طوری که از سال ۸۰ تا ۹۰ جمعیت آن با...