تگ

پارک احمدشاهی کابل

مرورگر
منار علم و جهل ، از آثار تاریخی و ارزشمند کابل

منار علم و جهل از آثار تاریخی شهر کابل در افغانستان است. این منار به یادگار پیروزی بر شورش مشهور به ملای لنگ برضد نهضت افغانستان ساخته شده‌است. این منار در فراز تپه کوچک در کنار پارک احمدشاهی کابل در مقابل نوآباد بریکوت به شکل مقبول از سنگهای رنگین بنا یافته‌است.