تگ

پارک خرس شهر برن

مرورگر
خرس ها سمبل شهر برن سوئیس

سمبل هایی که گاه نشان از تقدسات شان داشت و گاه آمال و آرزوها و رویاهای بلندپروازانه شان را متذکر می شد و از آن بابت که نخستین معرف هر قومیت و گروهی بود ارزش بالایی داشت. شجاعت، آزادگی، صلح طلبی و هر چه که فکرش را بکنید در این سمبل ها به چشم می خورد.