تگ

پارک دلفین بی دبی

مرورگر
تفریح و خوشگذرانی در بهترین پارک های دبی

دبی شهری است که مردم از سرتاسر دنیا به خاطر فعالیت های تجاری شان و همینطور تفریح و خوشگذرانی یا سپری کردن تعطیلات شان، به آنجا سفر می کنند. اگر چه دبی در منطقه ای بیابانی قرار گرفته است، با کارهای فوق العاده ای که انجام گرفته، تعداد زیادی پارک  در آن وجود دارد.