تگ

پارک ملی ساریگل

مرورگر
کوه شاه جهان معروف به بام خراسان شمالی

شاه جهان با ارتفاع 3هزار و 51 متر به بام خراسان شمالی معروف است.شاه جهان به علت وسعت زیاد در سه شهرستان خراسان شمالی گسترده شده است.از شمال شرق در شهرستان فاروج، از شمال و شمال غرب در شهرستان شیروان و از جنوب در حوزه شهرستان اسفراین می باشد.