تگ

پارک های جنگلی سوسنگرد

مرورگر
جاهای دیدنی سوسنگرد

شهر سوسنگرد بدلیل موقیعیت منطقه ای که داشته و تحمل جنگ تحمیلی ایران و عراق و از آنجایی که این شهر مدتی در حصر کشور عراق بوده است از جاهای دیدنی زیادی بهرمند نیست