تگ

پشت زیک

مرورگر

خزر است. از مهر ماه تا اردیبهشت را می توان فصل صید ماهی خاویار دانست . خاویار و انواع ماهی ها را می توان از فروشگاه های  ارائه دهنده  موادغذایی در استان گلستان تهیه کرد. پشت زیک پشت زیک، در واقع همان حلوا کنجدی است که آن را نازک‌تر و برشته‌تر کرده‌اند. به این شیرینی به دلیل اینکه  آن را پشت دیگ‌های بزرگ پهن...