تگ

پل بیستون

مرورگر
جاذبه پل بیستون

از جاذبه های شهر بیستون پل بیستون است که در حاشیه شرقی بیستون ، بر روی رودخانه دینور آب و در سر راه قدیم کرمانشاه به صحنه قرار دارد. این پل با نام های پل کهنه ، پل شاه عباسی، پل صفوی، پل نادرآباد و پل دینورآب نیز معروف است.