جاذبه های دیدنی بستان آباد،سردترین شهر ایران

بستان آباد

بُسْتانْ‌ آبادْ از شهرهای شرقی استان آذربایجان شرقی و مرکز شهرستان بستان‌ آباد است. این شهر از سه بخش تاریخی به نام‌ های اسکی‌کند، بستان‌ آباد علیا و بستان‌ آباد وسطی تشکیل شده‌ است. ساکنان بستان‌ آباد به زبان ترکی آذربایجانی سخن می‌گویند.