معرفی جاذبه های شهر ترکالکی

ترکالکی

تُرکالَکی یکی از شهرهای شهرستان گتوند در استان خوزستان، کشور ایران است.شغل اکثر مردمان ترکالکی کشاورزی و دامپروری است و مزارع آن توسط رودخانه کارون آبیاری می‌شود. اهالی شهر ترکالکی، بختیاری (از طوایف چهارلنگ و هفت لنگ)، ترک لرکی، لرستانی، شوشتری، دزفولی، گتوندی و عرب می‌باشند.