آکواریوم رودخانه کامدن ، بزرگترین نمایشگاه آکواریومی

آکواریوم رودخانه کامدن ، بزرگترین نمایشگاه آکواریومی

این آکواریوم، خانه بزرگترین مجموعه کوسه های ساحل شرقی است که شامل تنها کوسه کله چکشی بازمانده و همچنین کوسه های ابریشمی در این نمایشگاه آمریکا می باشد. همچنین تنها آکواریومی است که نمایش دهنده اسب های آبی است.