صبحانه و غذاهای سنتی انگلیس که نباید آن ها را از دست بدهید

صبحانه و غذاهای سنتی انگلیس که نباید آن ها را از دست بدهید

اگر به زودی عازم انگلیس هستید، باید حتماً برخی از غذاهایی که در این راهنما برایتان گردآوری کرده‌ایم را امتحان کنید. هر کس که ‌بگوید غذاهای انگلیسی کسالت‌بار و بی‌مزه هستند، حتماً خیلی سفر نکرده است!