تگ

پیست اسکی بین المللی

مرورگر
پیست اسکی شمشک

پیست اسکی شمشک شهرستان شمیرانات در ارتفاعات ۲۰۵۰ تا ۳۰۵۰ از دریا در سال ۱۳۳۷ تاسیس و امکانات قابل توجهی دارد که در ادامه با آنها آشنا می شوید .