تگ

پیشینه تاریخی خانه و موزه مقدم تهران

مرورگر
خانه و موزه مقدم ، زیباترین و ارزشمندترین خانه در تهران

خانه ای که خیلی ها آن را ارزشمندترین خانه جهان میدانند؛ اسمی که قطعا برای خانه ای که در بندبند وجودیش تکه ای تاریخ را جای داده اسم مناسبی است.خانه و موزه مقدم تهران،خانه کوچکی که در بین همه خانه های آن اطراف به راحتی گم می شود اما وقتی آن را پیدا کردید تازه متوجه مهجور ماندن این بنا خواهید شد.