تگ

پیشینه تاریخی شهر وایقان

مرورگر
معرفی شهر وایقان استان آذربایجان شرقی

شهر وایقان به عنوان یكی از شهرهای شهرستان شبستر واقع در گونی شرق در فاصله 3 كیلومتری جنوب شبستر در همسایگی روستای دیزج خلیل (2 كیلومتری) و در 73 كیلومتری مركز استان آذربایجان شرقی تبریز و در زمینهای كناره ای قدیمی دریاچه ارومیه (چی چست) واقع شده است.