تگ

پیشین

مرورگر
معرفی شهر پیشین در استان سیستان و بلوچستان

پیشین یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان ایران است. پیشین در ۸ کیلومتری مرز پاکستان قرار دارد و سدی نیز به نام سد پیشین در چند کیلومتری آن ساخته شده است.شهر پیشین در 8 کیلومتری مرز پاکستان و در شهرستان سرباز در سال 1380 از دهستان به شهر ارتقاء پیدا کرد و در سال 1381 شهرداری مستقر گردید .