کوه سوخته امیدیه ، کوهی جذاب و دیدنی

کوه سوخته امیدیه ، کوهی جذاب و دیدنی

خروج گاز در یال جنوبی تاقدیس کوه آغاجاری در نزدیکی شهر صنعتی امیدیه، رنگ و روی سیاه به قیافه این کوه بخشیده و آن را تیره و تار کرده است. به طوری که در بین مردم  از قدیم الایام به کوه سوخته معروف شده است.