روستای گردشگری اسلامیه تفت یزد

روستای گردشگری اسلامیه تفت یزد

اسلامیه تفت یکی از همان روستاهای جذابی است که هنوز که هنوز است اصالتش را حفظ کرده و در قد و قواره شهرهایمان جذاب است و حرف های بسیاری برای گفتن دارد.