تگ

کارتینگ

مرورگر

پردیسان، استقبال زیادی برای استفاده از این پارک پدید آمده‌است و بیشتر روزهای هفته و به ویژه روزهای تعطیل مردم برای استفاده از این پارک رهسپار شمال غرب تهران می‌شوند. 59- پارک اختصاصی بانوان بهشت مادران، حقانی 60- کارتینگ، پرند علمی 61- موزه پست و تلفن، باغ ملی 62- موزه ملی پزشکی، کارگر شمالی 63- موزه خودروهای تاریخی، جاده مخصوص...