تگ

کاروانسرای خانات

مرورگر

است که در محدودۀ شمال حصار شاه طهماسبی تهران در عصر ناصری بنا شده و همچنان که خصوصیات باغ‌های ایرانی را داراست با نقش‌مایه‌ها و عناصری از معماری فرنگی مزین شده است. 4- باغ موزه نگارستان، بهارستان 5- کاروانسرای خانات، میدان شوش 6- خانه کاظمی، تهران قدیم چاله میدان در این روزگار که مردم تهران درگیر مشکلات و گرفتاری های روزمره هستند، شاید کمتر کسی به...