تگ

کاروانسرای شورجستان

کاروانسرای شاه عباسی ، از آثار تاریخی استان فارس

کاروانسرای ایزدخواست از نام آن پیداست که در دوره صفوی احداث شده است. این کاروانسرا یکی از بهترین وسالمترین کاروانسراهای اطراف ایزدخواست یعنی بین کاروانسرای امین آباد و کاروانسرای شورجستان آبادتر وبهتر وسالم تر مانده است .