تگ

کوه سیاسرد

مرورگر
گردشگاه سیاسرد ، مکانی بسیار زیبا برای تفرج و استراحت گردشگران

گردشگاه و چشمه « سیاسرد » بروجن در استان چهارمحال و بختیاری، دارای تفرجگاهی خرم، هوایی خنک، مفرح و مطبوع و درختانی زیبا و کهنسال است. هوای دلپذیر و سایه سار درختان کهنسال موجود در اطراف این چشمه، مکانی بسیار زیبا برای تفرج و استراحت گردشگران به وجود آورده است.