تگ

کوه های عسلویه

مرورگر
خلیج نایبند بوشهر

این منطقه یک پارک ملی است که از جمله جاذبه های گردشگری بوشهر و از آن به عنوان اولین پارک ملی دریایی کشور و منطقه حفاظت شده سازمان حفاظت محیط زیست ایران در استان بوشهر در سواحل خلیج فارس است.