تگ

کوه پیغام

مرورگر
جاذبه گردشگری و تاریخی قلعه و دره پیغام

کوه پیغام دارای پرتگاههایی خطرناک است که در اثر فرسایش و ساییدگی طبیعی به شکل ایوان های بزرگ و کوچک با دیوارهای صخره ای در آمده و با استفاده از این موقعیت طبیعی، بر روی سکو های آن، در صد ردیف، استحکامات مختلفی ساخته شده است.