تگ

گردشگری ابدال آباد

مرورگر

رسوم، آیین ها و سبک زندگی می تواند از مهمترین قابلیتهای هر جامعه روستایی برای توسعه گردشگری بوم – محور باشد به خصوص که همه این قابلیت های فرهنگی با طبیعتی بی نظیر در هم آمیخته شود و منطقه نمونه گردشگری ابدال آباد را حفاظت کند. از طرفی انتخاب این روستا به عنوان منطقه نمونه گردشگری و از سوی دیگر گزارشات طبیعت گردها...