تگ

گرند کانیون

مرورگر
تنگ هایقر معروف به گرند کانیون ایران

تنگ هایقردر موقعیت جغرافیایی N283943 E524202 در استان فارس واقع است.تنگ هایقر در ۳۵ کیلومتری جنوب غربی شهرستان فیروزآباد و بعد از روستای رودبال واقع شده است.این تنگ ما بین شهرهای قیر و کارزین در جنوب غربی جهرم واقع در استان فارس است.