تگ

گوردخمه دوران مادها

مرورگر
جاذبه زیبای گوردخمه دیره

گور دخمه ای در بين راه سر پل ذهاب به ديره قرار دارد و به نام گور دخمه ديره معروف است. این گور دخمه  ۲۴ کیلومتر از سرپل ذهاب فاصله دارد.این گوردخمه حدود ۶ متر و نیم طول دارد و در روستای گلین واقع شده است.