تگ

گوردخمه دکان داوود

مرورگر
معرفی گوردخمه دکان داوود

در سه کیلومتری شهر پل ذهاب در مسیر سه راهی سرپل به انزل،سمت چپ جاده گوردخمه ای در دامنه کوه به چشم می خورد که بصورت زیبایی حجاری شده است که در میان اهالی محل به «کل داوود» نیز شهرت دارد.