تگ

گورستان خواجه حیران

مرورگر
معبد مهر ورجوی با قدمتی بیش از سه هزار سال

معبد مهر مراغه با قدمتی بیش از سه هزار سال، میراثی ارزشمند از پیشینه تاریخ و تمدن کهن خطه آذربایجان بوده و جزء چهار معبد باقی مانده از دوره اشکانی و از نیایشگاه‌های پیروان آیین مهر محسوب می‌شود که به صورت بنایی صخره‌ای در دل زمین کنده شده است.