تگ

گور دخمه شمس‌آباد

مرورگر
هرسین

یکی از جاهای دیدنی استان کرمانشاه گور دخمه شمس‌آباد میباشد. این گور دخمه به عرض دو و عمق 75/1 متر در نوزده کیلومتری گوردخمه های اسحاق ونددر کنار رودخانه گاماسیاب قرار دارد.