تگ

گور دخمه صحنه

مرورگر
جاذبه گور دخمه صحنه

«گوردخمه صحنه» یا «گوردخمه‌ دربند» در بدنهٔ کوه شوق علی واقع در شمال شهر صحنه در کرمانشاه و  کنارۀ رود دربند حجاری شده است. این اثر تاریخی در بین اهالی به «قبر کیکاوس»، «فرهاد تراش» و «گور شیرین و فرهاد» معروف است.