مرقد امامزاده شيرخدا در خيابان امام (ميدان شيرخدا) در شهر راين در استان كرمان، يكی از زيارتگاههای تاريخی اين منطقه است.

نسب امامزاده شير خدا به اين شرح می باشد: ابو البشائر هاشم معروف به شير خدا بن تميم ابی هاشم ( النفيب بكرمان) بن زيدالحاجی الزاهد ابی طالب بن علی الكبر آبادی بن محمد بن علی بن محمد بن علی الخوارزمی بن القاسم الشيخ بن محمد الديباج بن الامام جعفر الصادق(ع).

وی سيدی شريف، جليل القدر و عظيم المنزله و سرپرست سادات كرمان بود. علامه نسابه بيهقی متوفا ۵۶۵ ه.ق پس از ذكر نسب شريف او، وی و پدرش را از نقباء و بزرگان سادات كرمان به شمار آورده و می نويسد: “او پس از پدر بزرگوارش منصب نقابت سادات را در كرمان عهده دار شد و فرزندان او جملگی در كرمان سكونت داشته اند”.

معرفی مرقد مطهر امامزاده شيرخدا

جد وی امامزاده زيدالحاجی در عبادت و زهد، شهرت بسزايی داشت و سيدی عالم، فاضل و ديندار بود و فرزندانش در كرمان می زيسته اند. از تاريخ تولد و وفات او در هيچ يك از منابع موجود ذكری به ميان نيامده است. امااز آنجائی كه نام او نخستين بار در كتاب لباب الانساب بيهقی آمده است، معلوم ميگردد كه وی هم عصر او بوده است. از اين رو احتمال قوی داده می شود كه وفات وی در ربع اول قرن ششم هجری اتفاق افتاده باشد.

علت شهرت امامزاده ابوالبشائر هاشم، به شير خدا در هيچ يك از منابع اشاره نشده است. اما گمان می رود كه او نيز همچون اجدادش بخاطر اتصاف به زهد و تقوی به شير خدا ملقب و معروف شده باشد، يا اينكه شير خدا تاريخ بازسازی بنای بقعه كه معادل سال ۱۱۱۵ قمری است، باشد . این امامزاده از جاذبه های مذهبی شهر راین می باشد.

نویسنده

یک نظر بنویسید