چشمه آب معدنی لوزان ، از جاذبه های طبیعی املش

نویسنده:

سمیرا هادی

در تاریخ:

اﯾﻦ ﭼﺸﻤﻪ در ارﺗﻔﺎع 2144 ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﯾﺎی آزاد و ﻣﺸﺮف ﺑﺮ درهﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ .چشمه آب معدنی لوزان که از جاذبه های طبیعی املش است ، ﺑﺎ ﺳﯿﻤﺎن ﻣﻬﺎر ﺷﺪه و ﺳﻪ ﻟﻮﻟﻪ آب از آن ﺑﯿﺮون ﻣﯽ آﯾﺪ. راه ﻣﺮدم اﻣﻠﺶ ﺑﺮای ﯾﯿﻼﻗﺎت ازﮐﻨﺎر ﭼﺸﻤﻪ اﺳﺖ.

چشمه آب معدنی لوزان ، از جاذبه های طبیعی املش

اﯾﻦ راه ﺟﯿﭗ رو اﺳﺖ و ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻮاران زﯾﺎدی از اﯾﻦ راه ﺗﺮدد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﯿﻼﻗﯽ ﻟﻮزان و ﺳﺮﺗﺮﺑﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﯾﯿﻼﻗﯽ دارای داﻣﺪاران ﺳﻨﺘﯽ ﻧﯿﺰاﺳﺖ . در اﯾﻦ واﺣﺪ ﻫﺎی داﻣﺪاری ﺳﻨﺘﯽ ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی ﯾﯿﻼﻗﺎت ﺳﺮﺗﺮﺑﺖ و ﻟﻮزان ، اﺳﺘﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺑﺮای ورزش ﻫﺎی زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ و ورزﺷﻬﺎی ﻣﻬﯿﺞ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻮاری، ﮐﺎﯾﺖ و.. را دارد.

محصولات سفر

دیدگاه خود را بنویسید